Qoricha aadaa

Qoricha aadaa


3-4. Ka cubbuu irra adeemus daandii kee qabata. Oromo Community of Las Vegas - Barruu - The purpose of this site is to enhance the integrity of Oromo Community of Las Vegas and provide intercommunication with other Oromo communities on the globe. Bishaan yoo nama nyaatu nama kofalchiseeti. Qabiyyeen kitaaba Qulqulluu hiikkaa tokkoofi tokko qofa qabaachunsaa dirqama. Muxannoon Qabsoo keessa qaxxaamurree jirru, salphaa miti. Duraan dursee isin yaa gahu nagaan koo kan jaalalaa fi gsmmachuu ilmaan oromoo hunduma keessaniif. Nyaata aadaa Oromoo ballifnee bakka lamatti qooduu dandeenya: nyaata yeroo hunda nyaatamu, fi nyaata akk addaatti nyaatamu. laaleen quufuu dadhabee qalbii na fudhate. qoricha/daawaa DhS akka hin qabamneef irraa ittisu fudhatanii booda si waliin jiraachuu ni danda’u. Miidhaginni aadaa Oromoo kan itti calaqqifamu keessaa inni tokko kutaaleen gara garaa hawaasichaa aadaa fi duudhaa guddicha kessatti kan ofii isaanii kan qaban ta'u isaati. This view is equally true with the Oromo of the study area as I have confirmed through my field research. Kanumaaf ta’a abbootiin Oromoo duriitis ‘Namni namaaf qoricha’ kan ja’aniif. Holqaa seenani dukkana hin This banner text can have markup. Sobuu jechuun waaqaan wal dhabuudha. Aadaan daboo, wal gaafachuu, kkf badanii hunduu qophaa haasa’aa deemuu dhageenya. Yeroo muddamaa ykn bakka ifaan hin himamnetti ta’e malee, hojjataan tajaajilichaa otoo hin seeniniin dura balbala keessan rukutee hayyama argachuu qaba. kana hojii irra Oromoon akka aadaa isaatti du’aa isaa awwaallachuu seeraan dhoowwame jechaa dha. Dabalataan beekumsa isaanii oso hin nuffin garagaarsa kan naaf laatan ; Shaambal Iyyob Abaata Indaala, Adde Tigiist Axlaaw Dassaalany, Obbo Salamoon Tasfaaye, Obbo Mangashaa Maammo, Obbo Gaashaaw Wandimu, Dr. Aanteen Ittophiyaa keessatti jireenya namoota HIV/eedsii wajjiin jiraatan ifatti kan agarsiisu sagantaa raadiyoo walfaana dhihaatuudha. Xeenaayee Maammo, Obbo Zalaalam Alamaayyo, Injiinara Tarrafa Hulluqaa akkasumas maatii isaani fi warreen garagaarsa walfakaataa naaf laaatan maraaf waaqayyo umaan ummurii fi nageenya akka The site #DhalootaFincilaa is named after the title of the third poetry book of the poet Caalaa Hayiluu, which means the revolutionary generation. Bakka fedhettillee yoo ta’e namni nama malee jirachuu hin danda’u. Tajaajiltoonni kun immoo yeroo kana godhan harka caalaa miillaan deemudhaan haadholii rakkina qaban gaafatu. Haa geettu JAWAAR MUHAMMADif. . Argannaa Mirgootaa. Continue Reading. Waan egeree illee of-dura fagoo deemee waan mul’atu qaba. Kan biraalleen ni jiraatti ta'a garuu jaarsooliin akka aadaa fi hidda dhaloota keenyaa hindaganneef kana nutti himan,'' jedhu Haajiin. Biyyaa fi Ummati kabajamaan kun garuu har’allee gabrummaa jala jira. Kunis immoo dubarttoota abbaan manaaa irraa du’e, kan abbaa manaa wajjin wal hiikan, warra mana hidhaa[adabaa]keessa jiran kana irra deemanaii ilaauu. Haa ta’u malee summiin qoricha aadaa kun beeylada kana yeroo inni ajjeesuni mul’ata. Oromia Today - Independent Voice of Oromia - By Ibsaa Guutama October 2016 What was to be heard and done on October 18, 1986 was the worst of all experiences in prison for Oromo political prisoners. 2K likes. Lubbuu, Dachii, Qeyee fi Qabeenyi Ummata Oromoo, Bilisummaa Oromiyaa Qofaan Tikfama: Ibsa Qeerroo Bilisummaa Irraa Kenname. Join Facebook to connect with Oliifan Margaa and others you may know. Hariiroo ummata Itiyoophiyaa fi Hindi cimaa akka ta’eefi gara sadarkaa olaanaatti ceesisuuf akka hojjetamu, Itiyoophiyaa fi Jibuutitti Ambaasaddarri Hindii fi bakka bu’aan Gamtaa Afriikaa ‘Anurag Srivastavan’ himan. Mana dukkanaa sa'aatii 24 hin banamne keessatti hidhamuu ilaalchisee manni hidhaa waan waakkateef gaafa 25/11/08 tti qulqulleesse akka dhiyeessu Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaa ajajeera 3. Dhaabbileen Siyaasaa Oromoo adeemsa kana keessa jiran dogoggoratti jiruu jedheen yaada. geggeeffame wixineewwan labsiifi muudama garaagaraa raggaase. Qooqa, aadaa, dudhaa, seenaa gabrummaa jalatti sukkumamu walii dabarsaa har’a geenye jirra. by Dr. Aadaa bareedaa Arsiin oromoo gumaache keessaa sirni haasawa koottu-dhufee tokkoffa jechuu dandeenna. Oduma sababa kitaaba gurguruuf jattturratti hirkatee Ameerikaa keessa maruu hireen magaala Detroit jadhamtu geessiteen. *QAjEE lFAmA DHAABUU Karoora dhaabuu keessan guutuu taasisuuf qajeelfama deeggarsa faayidaa qabeessaa fi qabatamaa. Warri qoricha fudhatan, baayinaan qoricha fudhachuu isaanii’rraa kan ka’een, sammuu isaanii’rratti miidhaa uuma. Qoricha aadaa kan Oromoo. Keessattu wal sobuun waan qaaniiti. Kitaaba Waaqa Ka Afaani Boranatini Taafani (Borana Holy Bible in Audio) From WikiMezmur, the free  22 Aug 2019 Namni dhukkubnisaa hinbeekamin qoricha argachuu hindanda'u. Aadaa Oromoo · Aartii - Afaan · Nyaata - Waaddii | Ancootee | Baaduu | Marqaa | Caccabsaa | Qoocco | Ittoo | Cuucoo | Cororsaa | Qorii | Irra diba | Qorsoddoma Qoricha aadaa kan Oromoo. Erga koloneeffattoonni Abashaa biyya keenya qabatanii immoo bakka dur ayyaanni Oromoo itti kabajamu, taabota isaanitu dhaabate. “Rabbii waan hojjeteef qoricha qaba calluma jedhaa guyyaasaa eegaa!” jedhan sheekiin. Previous Shekh Alamudi 40 Milion Birr. Qoricha loolloo tuttufatee Dhangaa duudhaa fuffudhatee Sirbee gammadee, lafa dhiitee. Walii galtee kanaan Moorishees oomisha naannoo kuma 8fi 547 ol ashuuraan al gabaa Chaayinaatti akka dhiyeessitu beekameera. 2 – takkaa waan biyya teenya keessatti jarrabameen nama wal`aanuu . 2. Aadaa keenyatti amanna yoo ta Qooqa, aadaa, dudhaa, seenaa gabrummaa jalatti sukkumamu walii dabarsaa har’a geenye jirra. -Dhukkubsataa/ttuu sukkaaraa yoo taane qoricha nuuf kennamu seeraan fudhachuun giluukoosii qaama keenya keessaa bakka barbaadametti eeguu-Dhangala’aa ga’aa dhuguudhaan hirriba ga’aa rafuu-Yoo kana hundaan nutti fooyya’uu baate gara mana yaalaa deemuun qoricha fudhachuu qabna. That is why it is said that democracy—as the rule of the people, the rule of nobody (Keane 2009), of nobodies such as Gabre Qoricha—while imperfect, is the only better alternative. For instance, you can now learn Zulu on an app, read a growing list of articles in African languages on Wikipedia, and receive thousands of dollars in awards for your fictional Swahili piece or poem. Egaa kun dhukkuba qoricha sammuu hadoochu waliin uumaamu ta’uu’saa argsiisaa [ is a form of substance-related disorder} Kaneen Sammuu haddoochan, fakkeenyaaf, qorichooti,tiimboo, alkoolliifi keemikaala sammuu namaa hadoochan Itiyoophiyaa keessatti dhukkuba biichee karaa aadaa ta’een waldhaanaa turameera, har’as qoricha aadaatiin beekumsa manguddoota Oromootiin dhukkubni kun waldhaanamaa jira. Dhalooti har’as , imaanaa abbootii isaa fi akaakilee isaa bakkatti deebisuuf , lubbuu isaa bakka bu’aa hin qabne wareeguuf gama hundaan sochii taasisaa jira. Gabrummaa keessa nuttii dhufe. Ispoortii Aadaa Aadaa uummata Oromoo keessaa ispoortiin isa tokko. Karaadhaaf qoricha jennee takka lama jechuu eegalle. Waa'ee Qorichaa Aadaa Oromoo Baruu Barbaadu Yoo Ta'e Like Nu Hordofaa. Yeroo booda garuu faashiniin nutti dhuftee aadaa nu dagachiiftee. Keenya garuu, kan buqqa'u gan da Oromoo ti; kan dhufee achi qubatu warra Abashaa ti. Information is transmitted from father to son and from person to person in common sayings, folktales, proverbs, oral poetry, riddles etc. อนันดา ใจใส Wuxuu ku jiraa Facebook Ku biir Facebook si aad ula xidhiidho อนันดา ใจใส iyo dad kale oo laga yaabo inaad taqaan Facebook waxuu dadka siiyaa Full text of "Nabiyyicha waadaan seenameef-the promised prophet" See other formats X. ? Kabajamtoota Jallatamtoota Matii @Dilsho_tube 📣Ji'otaa tokkon (1) Duraa Film Qoosa torbee Torbee Dhan Isiniif Gadii Dhisaa Jirraa Ha ta'uuti Garuu Namonnii Dawwachaa Jirtaan Wan Misensaa Kenyaa Gadii Qabuufi Salfachisuu Dha. waa'ee guddina afaan orromoo fi adaaf artii oromoo guddisuuf dhaabate AADAA CODE OF ETHICS ALABAMA ALCOHOL AND DRUG ABUSE ASSOCIATION CODE OF ETHICS PREAMBLE The Certification Board for Addiction Professionals of Alabama provides this Code of Ethics for each of its certified members. مشترکین، افزایش، بازدید در روز، اعلامیه ها و دیگر تجزیه و تحلیل در وب سایت Analytics Telegram. Falamiin jabaatee araarri waa dhibnaan Tokko-tokko mohuun silatis laazima Himata dhaqani gama is cimaa Isa kamtu wayya walitti dhadhaamaa Isa isaan fakkaatu bifaa fi qalamaan Waraabu filachuun qabatan beellama!! Angafa himachuun himannaa egalani Warabuu hamaadha feetu galmi isaani Malirra waldhibdani maal aadaa ufiifi bu’uura keenya miti furtuudha. Samunaa, wayyaa, qoricha, keenuufiin gargaaruun nurraa eegama. Yoo ni danda’ma jedhamellee guddaa ulfata ta’a. Madda Walaabuu Press on 11/06/2012 With only 0. We err. Wal-Tumsuuf Biyya keessattis ta’uu, Biyya alaatti dabalataan Aadaa jireenyaa, Umama keenyaan wal hin fudhannee keessaa ba’uun dirqama. your username. Isaan kanneen kessahis tokko hibboodha. Keenya garuu, kan buqqa’u gan da Oromoo ti; kan dhufee achi qubatu warra Abashaa ti. Haalli ammaa kuni Hedduu nama dhibaa Kanaaf, waggoottaan darban keessa haala qotiinsaa ture teeknooloojii amayaatiin deegaruun jijjiiruuf xiyyeeffannoo guddaan itti kennamee hojjetamaa kan tureef. Isaan kun kanneen akka aspirin, indomethacin, ibuprofen, fi kkf. Maqaalee Ayaannoon 27 fi moggasa maqaa namaaf kennamuu osoo nuu ibsame/nuuf barressitaan. Kabajaa siif qabus ifatti dubbata. Dołącz do Facebooka, by mieć kontakt z Barii Bilisummaa i innymi, których możesz znać. Shukkaara dhiigaa kee yoo too’atte qoricha fayyadamuu ni hir’isa, akkasumas jaamaa ta’uu, rakkoo kalee, milaa muramuu, fi dhibee wal xaxaa dhukkuba shukkaaraatiin walqabatan ittisuuf si gargaara. Kitaabni Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Wiirtuu Jildii saglaffaa jedhee maxxansiise waa’ee dhufaatii Qaalluu Gujii xiinxala. Odeefkennitoota namoota qoricha aadaa qopheessuu beekan kudha- lama, namoota qoricha aadaa ittii fayyadaman kudha- lama af-gaaffiifi marii gareen odeeffannoo funaannachuun Amajjii tokkoo hanga Gurandhala sodoma bara 2009tti raawwatamee jira. 1ffaa- mu’jizaan aadaa ykn bartee namootaa irraa adda ta’u. 388. Abyssinians always avoid public discourse of the genocide at Aannolee, Azulee and Chalanqoo – believing that sooner or later, in the course of time, that generation would pass from the scene, and their children would become acculturated and assimilated in the Abyssinian way of life and Abyssinian political thought, and then the issue of genocide dies out and will be forgotten. Bishaan soogidda hin qabu jedhamu bishaan tulaa loon nafa ijaaree gabbisas jedhama. The latest reviewed version was checked on 13 December 2018. En Éthiopie, les femmes musulmanes sont généralement considérées comme secondaires en ce qui concerne l’accès à l’éducation religieuse et, de ce fait, peu de femmes obtiennent l’autorisation d’exécuter les rituels tijāni et de devenir des disciples des maîtres soufis. 3, No. Kana hubachuuf mee barreefama Arabiffaa tokkoo fi keeyyatoota Qur’aanaa muraasa wal bira qabuun sagalee olkaasaa dubbisaa. wkf umaa tureera. Sadarkaa Gadaa – akkaataa waggaa dhalootaatiin gurmuu ykn murni “Ilmaan Kormaa” tartiibaan keessa dabran sadarkaa Gadaa jedhama. Seekteroonni kunniinis Kominikeeshinii,barnoota,Faayinaansii,Turiizimii,Aadaa,Geejjibaa fi qoricha aadaa irratti jedhameera. Yaadannoon isaa! Durbi ingiccaa hidhattee Aadaan faayamtee Gadaa Journal, a Multidisciplinary Bilingual Journal of the Institute of Oromoo Studies (IOS) invites interested contributors to submit scholarly manuscripts pertinent to Oromoo life and work (Jiruufi Jireenya) for publication for its January 2020 Issue (Vol. 1). Solomooneen barumsa Kitaaba Qulqulluutiin aarii isaa toʼachuu, akkasumas tamboo xuuxuu, dhugaatii alkoolii fi qoricha sammuu hadoochu fudhachuu dhiisuuf murteesseera. Kanaafis tulaan dhimma bishaanii qofa osoo hin taane dhimma qabiyyee aadaa heddu of keessaa qabu akka ta’e maanguddoo Borbor Bule himu. Gandi Oromoo tokko oggaa buqqa'u, aadaa fi seenaa Oromootu wajjin buqqa'a. Akka abbootii isaanii irraa odeessatanittis, Oromoon saddeeti jedhu. Ilmii fi biqilli guyyaa malee hin dhalatu. Sa’aa abbaan hore Gaafa dhawe cabse Ormi ija beeysaa. Waan Like Nuu Gotaniif Galatooma. Kutaa 29- Qoricha HIV eedsii gargar kutuu 42-43 41. Biyyaa fi Ummati kabajamaan kun garuu har’allee gabrummaa jala jira. Oromoon aadaa isaa keessatti nama du’e bakka lama keessaa kan fedhetti awwaallata ture. Aadaa Oromoo kessatti manguddooti, dubarran, dargaggooti fi ijoolleen kan ittin beekaman ittin miidhagan aadaaleen gara garaa jiru. Oromoon mara biratti Qaalluun Caasaa Sirna Gadaa keessa jiru baramaadha fi fudhatamaadha. Daldala qoricha beeyladaa fi farra ilbisootaa seeraa ala ta'an ni to'ata; qaama . (2) doogmaatummaa waldhibdee amantoota (amantii addunyaa) fi (3) bu’uroma safu dhabeenya na. Boolla siif qotetti yoo qabdee darbatte . Walaloo Jaalalaa fi xalayaa jaalalaalove poems and amazing love letters, Nekemt, Welega, Ethiopia 3549 likes 65 talking about this Jaalala jaalali Akkam Jirtuu. Isaan keessaayis angafni Oromoo Boorana. የፎሮፎር መድሐኒት dabaala aadaa hararii. However, some studies indicate that such practices result in delays in the diagnosis and treatment of tuberculosis (TB) cases. Maqaan kee eenyu jennaan ‘Simarsan’ naan jette! Hubadhaa kan haasawaa turre afaan Amaaratiini. kubbaayyaa. Tokkummaan, leellistummaan aadaa ofii iddoo hundattuu karaa nama ajja’ibsiisuun ifeera. Join Facebook to connect with Ibsa Abdalla and others you may know. Kun waan hoodaati. Fuunduraafis kan kana caalu hojjeechuudhaan aadaa, afaanii fi seenaa uummata Oromoo gabrummaa jalaa baasuf waadaan galameera. Since 1956, Sudan has been ravaged by war. Har’a maddi jireenyaa soba ta’ee jira. Silaa Shaggar dalgamalee, ol hin ijaaramu, manni dhoqqee Buraayyuu irraa kaasee Aqaaqii Basaqaa gayee jira. We all are fallible. Uummanni Oromoo haala addaddaa keessatti kan taphatu ispoortii aadaa ta’an hedduu qaba. Kun diina gar-malee rifachiisera,lammii gabrummaa jala jiru ammoo haalaan abdachiiseera. Yeroo ammaas haala qotiinsa aadaa kana teknolojii ammayyaatiin deggeruun oomishaafi oomishtummaa qotee bulaafi dammichaa guddisuuf yaaliin ittifufiinsa qabu taasifamaa jira. Kutaa 2ffaa: Diina Irratti Wal-Tumsuuf, Yerootu Ga’e! Diina irratti wal tumsuuf, waamicha tarrisuun furmaata hin ta’u. Qorichi aadaa fi tooftaaleen wal'aansa aadaa fayyisuun isaanii mirkanaa'e  hamma danda'ametti yeroo fudhachuun namoota aadaa isaaniitti boonaniifi ntuu ta'an, kan waa'ee fuula duraa raagan, qoricha aadaa qopheessanii kan  22 Aug 2017 Muuziqaa, Fiilmii, Tiyaatira, Kuula Aadaa, Ogummaa bocaa (design) Fayyaa, Yaalii Dhukkubaa, Beekumsa Qoricha Aadaafi Uumamaa. Ibrahim Elemo Seensa: Waraqaan qorannoo haala dhibee HIV/AIDSii Oromiyaa fi Hawaasa Oromoo biyya alaa jiru irratti xiyyeeffatee barreeffame kun kaayyoon isaa hayyootaa, barrattoota fi hawaasa Oromoo biyya keessa fi biyya alaa jiraniif odeeffannoo waliigalaa kennuudhaa. Abbootiin keenyaa fi dhalooti isaan harkaa fuudhes, waan Abbootii isaanii irraa dhaalan bakkatti deebisuuf qabsoo wal irraa hin cinne gaggeessaa haa jiraatan malee, seenaan waggaa 150 olii, gabrummaa waliif dabarsuudha. This site deals with political, social and economic situations with very recent information from Ethiopia, focusing on the Oromos and Oromia case. Qorichoota dhukkuba biraaf kennaman NSAID jedhaman. Ethnomedicinal plant knowledge and practice of the Oromo ethnic group in southwestern Ethiopia; Medicinal plants used in traditional medicine by Oromo people, Ghimbi District, Southwest Ethiopia Aadaa oromoo haa dagaagsinu, Addis Ababa, Ethiopia. Oromoon Gullallee hamileen isaa cimaa waan tayeef, har’uma illee akkuma Oromoota Warjii faa Shaggar keessatti aadaa fi afaan isaa gadi hin dhiifne. Gaheen koorniyaa umurii, sanyii, gosaa fi amantii, akkasumas biyyaan, dinagdeedhaani fi siyaasaan murtaahu. Faallasaatiin, hidhaan, barumsarraa ari’amuun daangaa malee itti fufii jira. Raayyaa halagaa guddaan seenaa, aadaa, dudhaa fi afaaniin adda ta’e hidhannoo fi mala addaa qabu biyya Oromoo irra dhangla’ee qabachuun dhumisi irraan gahe waan galmeen jiru. Baayyinni Qoricha MenACWY lama dargaggoota umriin. Barbaachisummaa murteessuun seeraan murtaa’a, beekaa ta’uuf maaloo gaaaffiiwwan hundaa deebisaa. Akka aadaa naannoo tokko tokkootti jechoota namoota kabajuuf gargaaran ofiif itti fayyadamuun sirrii miti. Next Oromo news Pastoralists rely on traditional healers (THs) for general health problems. Garaagarummaa jiru kabajuun daa’immanii fi maatii gosa, lammii, aadaa, saala, da, deettii, afaan, barbaacha saalaa, amantii, fi garaagrummaa biroo kamiyyuu ni keessummeessina. Qur’aana yommuu ilaallu haalli ijaarsa jechootaa, himoota fi keeyyattoota isaa haala namoonni beekanii fi baran irraa adda kan ta’eedha. 25 Jan 2019 Ejensiin Waldaa Hojii Gamtaa Federaalaa aadaa hojii gamtaa jiru kun dhiyeessii qoricha aramaarrattillee komiin akka ka'u gochaa ture  Harka saamuunaan yk balota aadaa akka eebicha faan osoo hin dhiqatin nyaatatt hin buutu. Qoricha argattaa yoo rakkoo kee himatte. Ethnomedicinal plant knowledge and practice of the Oromo ethnic group in southwestern Ethiopia; Medicinal plants used in traditional medicine by Oromo people, Ghimbi District, Southwest Ethiopia Finfinnee, Eebila 28,2011(FBC)-Hojiin qorannoo fi qoricha aadaa qopheessuu xumuramee waggaa dhufu qorchoonni aadaa sadi faayidaarra ooluuf jechuu Ministeerri Eegumsa Fayyaa beeksiseera. Sabummaa hin guutu Hir’u ulaagaansaa. Ministirri Ministeera Eegumsa Fayyaa Dooktar Amiir Amaan qorichoo Obbo Zalaalamiif walaloon, "Onnee midhameef qoricha, kan gadde ni jajjabeessa, kan haare ni gammachiisa, abdii gaggabetti lubbuu hora, miiltoo qofa-galeessaati, humnaafi hamilee jigiifi dabooti Qoricha aadaa hojjechuu, meeshaa ittiin fayyadamu hojjechuu, qonna jalqabuu, meeshaa amantaaf oolan hojjechuu, tekiniika manufacturiingii umuu, magaala hundeessuu, masaraawwanfi gamoowwan ijaaruu, siidaawwaan yaadannoo dhaabuu, sirnoota ittin waliin jiraatu uumuu,…. የሐረሪ ባህላዊ ጨዋታ Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. Despite the country’s constitution professing the equality of ‘all the peoples of Ethiopia’, for the past 25 years ‘equality’ has been a factor of who has the most firepower among the rebel groups that toppled the Kan biraa hafee, ijuma keenya duratti: Boolee, Garjii, Bulbula, Laaftoo, Makkannisa, Kaarra Qoree, Buraayyuu, Askoo, Shoogalee, Qaallittii faa irraa qeyeen isaa buqqa’ee jirra. Aadaa warraa keessatti namni kitaaba barreesse biyyoota garii keessa marmaaree kitaaba ofii dhaadheessun waajiba. Facebook umożliwia Aadaa Arsii keessatti ka’imti ykn dargaggeessi jaarsa jala taa’ee dubbii bara. Diina irratti wal tumsuuf, waamicha tarrisuun furmaata hin ta’u. Warri shira baremmoo ummata guddaa kana lagaan, gandaan akkasumas gosaan qoqqooduun injifannoo kana harkaa baasuuf ciniinnatanii halkanii guyyaa wixxirfataa akka jiran hubachuu qaba. ''Isaanis Oromoo Shawaa, Arusii, Walloo, Wallagga, Jimma, Gujii, Boranaa fi Wardaa. Nuti Oromoonni, jirattoonni Steeta Minnesota (Oromiyaa Xiqqoo), yaaminsa marii ummataa kan Gumiin Oromiyaa Addunyaa nu waameef owwaannee, guyyaa Hagayya 19, 2017, galma Hawaasa Oromoo Minnesota keessatti walgeenyee, haala yeroo ammaa Oromiyaa keeysa jiruu fii barbaachisummaa sadarkaa Addunyaatti ijaaramuuratti Aartistootni Oromoo 95% oli jireenya rakkisaa keessa jiraatu. Namoonni miseensa 1≥ 5555555555… tahuun isaanii mirkanaawee akka wal fuudhan heeyyamameef kunis yeroo cida isaanii nammoonni isaan Miinjee,waarsaa fi Addooyyee taasifachuu danda’an akkasuma warra 1≥ 5555555555. Dallaan abbaa kudhanii yeroon hin cufamtu. Among the Nole Oromo, traditional healers are individuals who are specialists of different types of human and livestock ailment. qoricha kobbii. Welcome! Log into your account. Ibsaa Guutama irraa* Gurraandhala 2013 Raayyaa halagaa guddaan seenaa, aadaa, dudhaa fi afaaniin adda ta’e hidhannoo fi mala addaa qabu biyya Oromoo irra dhangla’ee qabachuun dhumisi irraan gahe waan galmeen jiru. fakkeenyaafis qoricha aadaa hojjechuu, meeshaa ittiin fayyadamu hojjechuu, qonna jalqabuu, meeshaa amantaaf oolan hojjechuu, tekiniika manfakicheriingii umuu, magaalaa hundeessuu, masaraawwaniifi gamoowwan ijaaruu, siidaawwan yaadannoo dhaabuu, sirnoota ittiin waliin jiraatuufi kkf uumaa tureera. Faalamuu wal-quunnamtii saalaatiin daddarbu: kun dhukkuboota kan akka cobxoo, Ibsa Qeerroo Bilisummaa Irraa Kenname Dhiigaa fi lafee ummata keenyaatiin aangoo isaa hundee irraa raafamee kufaatiif gatantaraa jiru lubbuu itti horuuf, mootummaan Wayyaanee, humna waraanaa ergamtuu isaa ta’e, ‘liyyuu poolisii’ humna ittisa Impaayera Ixoophiyaa fi tikaa bobbaasuun, dachii fi qeyee isaa irratti: Baha Oromiyaa, Kibba Baha Oromiyaa fi Zoonii Booranaa keessatti, duula Sadarkaalee Gadaa Oromoo ilaalchisee marsariitii irratti, Sirna Gadaa Oromoo barreeffamaan taa’e, akkasumas, waa’ee Gadaa qo’atnaan geggeesse wajjin akkanaan isinii dhiyeessa. Akkuma odaa nabee sumatti irreenfata. Barii Bilisummaa jest na Facebooku. Facebook gives people the power to share and makes the Waan egeree illee of-dura fagoo deemee waan mul’atu qaba. Aadaa keenyatti amanna yoo ta’es, waan jiru sirreessuuf karaa salphaa qabna Irraa barbaachuun fardiidha. Dhalee lakkaawu dhadhabee jettee kurupheen tokko dhaltee. Kaawuntiin Marsabit kaawuntiiwwan Keenyaa 47 keessaa - bakka haawwaniifi daa'imman lubbuu itti dhaban jedhaman shanan keessaa isa tokko. Nammi dhuma irraa hafe kaan gabaa garbaatt gurgurame, kan tola akka raayyaa diinaa tajajilu tolfame. *Afaan Ingilizii yookan Spanish qofaan argama. Bakka ayyaana keenyaa, bakka aadaa keenyaa, bakka seera keenyaa, bakka afaan keenyaa kan isaanitu bu’e jechuu dha. Namni cufti akka Waaqeffannaa keessaa hin bane, mil’uun yeroo agarsiisu, namni aadaa keessaa bahee aada-malee, dakoo ykn daawwee, ta’e akka aadaa ganamaatti deebi’u, gaafa iddoo ganamaatti deebi’emmoo akka gaadiin hiikamu dhugaa baha. Ibsa Abdalla is on Facebook. (Bekan Rabira tiin) Oromoof aartistii jechuun worroota gaafa seenaan, aadaan, afaaniif qabsoon ummata Oromoo ukkaamfamuuf ture sana irraa sagalee ta'uun lubbuu keessa tursiisanii har'aan gahan keessaa isaan tokko jedhee amana. Akka haala seenutti ykn tursiisa itti fufuutti mirgoota kanneen kana dhiisaa kan isiniin jedhu tajaajilli hin jiru. Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. Qeerroon Oromoo kaabaa-kibbaa, bahaa-dhihatti gabrooffataa irratti fincilaa jiru. aadaa, difuu, duudhaa, jifuu. cup. Baqattootii kun ammo rakkoo dinagdee calla osoo hin ta’in, rakkoo aadaa ofii keessaa bahanii aadaa biyya ormaa, aadaa hin beekne keessatti buluuti isaan mudata. Warra siihin boonuuf abdii guddaa taata. (Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Herbalists (called Qoricha Aaada locally) are most common and they use wild plants (roots and leaves of plants) to treat common health problems like intestinal parasites and snake bites etc. Silaa Shaggar dalgamalee, ol hin ijaaramu, manni dhoqqee Buraayyuu irraa kaasee Aqaaqii Basaqaa gayee Yookan ammoo xaa’oo fi sanyii filatamaa akkasumas gorsa ogeessaa dhorkachuun akka inni homisha gahaa dhabee hiyyoomu taasisanii beeleessanii amansiisu dha. Amalawwan Yesuus keessaa inni caalaatti gammachiisaa taʼe isa kami dha? Ibsi. Fayyaan faaya. Sammuun koo aadaa koo (dub-hamayoma) keessa gonkoomaaf fagaataa. Gara biraatiin sirni haasawaa kan gosoota oromoo biroo koottu-dhufee irraa garaa gartii guddaa hin qabu. From Wikibooks, open books for an open world < Afaan OromoAfaan Oromo. walakkeessa. Qo'annoon jiru akka ibsutti Oromoon ganna kumaa ol Afrikaa Bahaa keessa akka jiraate amanama (Prouty at al, 1981). Walii gala waan gurguddaa Qabsoo Keenyaa fi tokkummaa keenya diige jennee kan yaadnu caalaa , sadarkaa dhuunfaatti kan adda nu baasu, yeroo tokko tokko ammo, ofiima keenya bakka lama akka of dhaabnu nu taasisu hedduutu jira. Abbaan loonii dhoqqee hin xireeffatu. Ollaan bitaa fi mirgaan wal yaama Dhangaa ayyaanaa waliin dhamdhama Marqaa, itittuu fi caccabsaa Ancootee, cumboo fi cororsaa Kochee, farsoo, bookaa fi baksaa Uggumi, yaa mi’aasaa Garaa nama raasa. your password keessanii wajjin walfakkaatutiin isin yaada kophummaa, matayyammaa, fi aadaa eenyummaa keessanii hundumaafuu mirga ni qabdu. Kan akka fardaa nyaatu gaafa akka namaatti nyaate du'a Garaacha dheedhii garaatti beeki Midhaan warra raatuu bona bona nyaatu Haadha hinqabdu hakkoof boossi Keessumaa qamalee raafuu keessati argu Hiyyeessa boo'icha hingorsani hinnuu jalleesee naqa Sareen sarbaa hinqabdu mukarbaa hinyaabbattu Gadheen qalbii hinqabdu kan darbe hinyaadatu Kan lafatti wal hintaane muka waliin hinkoru Fincaan Ammas Oromoon yoo tokkoome kana caalaa fagoo akka deemu hubachuu qaba. Gama biraatiin yeroo ammaa kana faayidaan ikonomii qabatamaan hawaasni naannoo bosona kan irraa argatu (economically harvestable products) kan jedhaman kanneen akka:- dammaa,daamuu,bunaa,ogiyoo,tunjoo,qoraan,cilee, qoricha aadaa fi kkf. Kutaa 30- Gulaala sgantaa 43-44 1. Awustiraaliiyaa keessatti tajaajilawwan deeggarsa kennuu danda’an jiru. Harka isaa isa cubbuu qulleesee dhiqata. nee keessa jiranii fi “Abiyootaawii dimookiraasii” humnaan cuubbaman tahuun dirqama. kan si hudhe qabdee yoo harka keetiin huute. N A A F B E E K I ! Haalaaf amala keetiin qalbiin booji'amee Qaamaa fi qalbii koon sirraahin qabamee Yaanni natti duulee an hedduu cinqamee Furmaatan dhabee mala naaf himi mee! Namni qoricha godhu hundi yaroo ammaan tanaa biyya teenya keessatti haala lamarraa qullaa hin tayu : 1 – takkaa kitaabban alaa dhufe qara`ee nama wal`aanuu . Baqattoonnii maayyii irra dhufan kun irra caallan dargaggeessaa fi shamarran, maatii ujoolee hedduu qaban akka ta’e namnii hawaasa kana keessa jiraatu beekuun nama hin rakkisu. Ergaan isiniif darbu garagalfamee yookan download gochuu dandeessu. Taphoota aadaa-Traditonal Oromo plays. prevails. Jalqaba yoon ilaalu uffanni aadaa koo baay’ee bareedaadha. Qorichootni kun yoo waa tokko nu dhukkubu dhukkubbii sana balleessuudhaaf yeroo hedduu ajaja ogeessa fayyaa irraa Moorishees akka beeksiftetti seekteroota tajaajila naannoo 130 ta’an investimeentii Chaayinaaf akka banaa taasiftu himtee jirti. Busaa ta’uu waan danda’uuf wal’aansa yookiin tajaajila fayyaa busaaf ta’u fudhachuun hedduu barbaachisaa dha. Barruulee (magazine) Yunivarsiitiin Amboo waggaatti si'a lama maxxansurratti hojiilee barreessitoota dhaloota qubee kanaa baasuuf fedha qabaachuu keessaniif galata isinii qabna. Ginni bittuu Abashaa kun kan dur abbootii isaanii jalaa milqee hafetti, amma ka’aa jiru. Hojii Boonsaa Hayuuleen Yunivarsiitii Oromoo keessati Bara2013 hojeetan waan Oromoo hunda Gamachise dha. Gabaa galii guddaa argachuun akka danda'amuuf aadaa qonnaa Kun ammoo qoricha uumamaa biqiloota irraa argaman, boba'aa uumamaa,. Qoricha ittisa busaa kanas fudhatanii yoo kan dhukkuba busaa fakkaatu tokko dhukkubni nama qabe anoo qoricha ittisaa fudhadheeraatii kun busaa miti jedhanii waa’ee busaa hirraanfachuu hin barbaachisu. Hanqinni kkf Biyya keessas alas ni jira. yOOKAN QORIcHA Uffata maraa torban lamaaf bilisaan, maastikaa yookan qoricha jalqabuuf akka isin gargaaruuf. Cubbuu sodaachuun booruuf. Gabroomuun keenya waan biraa ta'ee kaasettumaaf konsartii seenaa, aadaa, afaaniif qabsoo Saba keenyaaf sagalee ta'uuf yeroo isaan gannaa bona hoongeen, qabeenya maatiif dhuunfaa isaanii baasuun ifaajan irraa bitnee ykn irratti hirmaatnee aartistoota keenya jajjabeessuu irratti nu hafa. Dabaleesoo, kan buqqa'us kan bakka is! a buqqa'ee qubatus uummatuma tokko. Mirgoonni tokko tokko seera Minnesota jalatti qofaa jiru. Edit English Oromo a fourth kurmaana, ruubi, tokko afraffa a long time yeroo dheera a lot hedduu, baayee a third siisoo, nuusii, tokko sadaffaa about, in regard to waa'ee, waayee above irra, ol absolutely guutuumaatti, tasa, gonkumaa accident balaa accidentally tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa Akka saba mirga falmatuu gabroomfataa dura dhaabbatee: qeyee, dachii fi biyya isaa bilisoomsuu ykn dhabamuu dha. Hikkaa hog-barruu durdurii ayitan barbaadutti, seenaa, aadaa, bu’uuromaafi gardhabummaa koo. Henni Booranaa waa’ee roobaa fi bultii waggaa beekuu waan dandeessisuuf qorataan aadaa Obbo Jaatanii Diidaa “henni Booranaa kaalaandara guyyaa qofa osoo hin taanee diizaayinii uumamaati” jedhu. Jechoota akkasiitti fayyadamuu dhiisuun akka tuffiitti ilaalamuu dandaʼa. Lammii fi aadaan ofii faaya. Amma dhuga yaaddeettaa waa'ee uummata Lixa oromiyaa? Tarii taateen hardha lixa wallaggaa aanaa laaloo Assaabii keessatti barattoota keenya irratti ta'e namoota tokko tokko cinatti waan salphaa ta'ee ilaalamu danda'a, akka seera yaaliitti waan tokko check yookan yaalii geggeessuuf dursa waan qabatamaa taasisuuf yaalii geggeessita, waan hardha laaloo Assaabii magaalaa Innaangoo barattoota (Dorsan, 1972) Duudhaan hawaasaa ummata keessatti umurii dheeraa kan lakkoofsiseefi hawaasni hundi itti waliigalee kan fudhate akka ta’eefi kutaa kana keessatti kan ramadaman kabaja ayyaanaa, qoricha aadaa, tapha aadaa waaqeffannaa fi guddina sadarkaa namaa ta’uu ibseera. Oromoon aadaa ball'aa qaba: Sirna Gaadaa irraa kaasee hanga dhahaa mataasaatti, aadan Oromoo wallee, ogbarruu fi amantii Oromoo Waaqeffannaa jedhamu of keessatti qabata. Aadaa nu mul’isaa. Mammaksaa (proverbs) are also used as a medium of transmission of socio- cultural information (Customs, beliefs, norms, moral codes Seekteroonni kunniinis Kominikeeshinii,barnoota,Faayinaansii,Turiizimii,Aadaa,Geejjibaa fi qoricha aadaa irratti jedhameera. Bone settlers (called Dhidhibaa/Dhidibtuu locally) practice realign- بازدید آمار این کانال Telegram "Seeqaa memes 😂" - @seeqaa. • hiriyyaan gaa’ilaa akka qoricha ykn kunuunsa fayyaa geedaruumsa saalaatiin wal qabatan akka hin arganneef to’achuu; ykn • hiriyaan gaa’ilaa akka haala aadaa baramaa quunnamtii saalaa fi saalaatti jiraatuuf dhiibbaa taasisuu. Sobi kun aadaa keenyas hin turre. Akka haaraatti gurmaayee, sadarkaadhaan sada rkaadhaan cimee, hanga shaampiyooniiti shaamp iyooniiti hindeemin malee, aadaa Oromoo keessatti tapha jedhamee kan waamamu baayyeedha. Hanqachuu argisiisa. Bareedina uumaa of jalaa sarbitee(2) Aadaa kan dagattu dhalaa qofaa miti The Oromo Federalist Congress (OFC) has launched the Oromo Youth League (OYL) on the 25 th of January, 2014. Oromummaa keenya Isii nu boonsisaa. Dheeratteef leemmanni gudelchaa hin taatuu. 2 years ago asif . Mataa haaddee, qeensa irra qortee qoricha cittoo dibde. Qoricha Botoroo Qoricha sharariitii Hidda kalalaa Shulti Baala geeshoo 12 Baala bokkoluu Baala arriittaa beerra Baala manyar Bardimmeecha Gurraa harree Abaaboo qamalee Bosoqqee Masarataa Olootoo Altufa Bakkanniisa Ancabbii Handoodee 8. Kan dhaabbattee si hin agarre, teessee si hin argani. Yes, people also make mistakes, but they would correct themselves inter-generationally. Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa. Marii Ummata Oromoo Minnesota (Oromiyaa Xiqqoo) : Ibsa Ejjannoo, Hagayya 19, 2017. Fulbaana 12,2017 Dhiigaa fi lafee ummata keenyaatiin aangoo isaa hundee irraa raafamee kufaatiif gatantaraa jiru lubbuu itti horuuf, mootummaan Wayyaanee, humna waraanaa ergamtuu isaa ta’e, ‘liyyuu poolisii’ humna ittisa Impaayera Ixoophiyaa fi tikaa bobbaasuun rakkoo cimaa qaban gargaarra. Akkuma durii har’as Oromoon biyya isaa keessatti siyaasaa, dinagdeee, aadaa fi hawaasummaa isaa ofiisaatiin aangoo murteessu hin qabu. Mukti Oromiyaa mee maqqoo nuuf ibsaa NNagaan Waaqaa haa dursu laga ce'ee goomoo,Attam ooltan! Nooru yaa gootota Oromoo,Nibaruu siniin jedhu dargaaggoonni qomoo!Ashamaa harka fuune warri boruuf dhamaatan,Dhunfaa mirga uumaaf kan barruu luqqaatan,Waanjoo sirna garbummaa warri hudhaa cirtan,Midhaa aadaa nafxanyaan dhiiga kan lolaatan,Qimmidda shanbaqoon ribuu kan ciraamtan,Wadaroo hin furgaaneen Akkaataan lafa, aadaa fi afaan isaa Oromoo Afrikaa keessa dabre immoo addunyaa keessatti akka beekamtu isa godheera. There are 5 pending changes awaiting review. Heexoo galataaf oso hin taane qorichaaf dhugan. Namni qoricha godhu hundi yaroo ammaan tanaa biyya teenya keessatti haala lamarraa qullaa hin tayu : 1 – takkaa kitaabban alaa dhufe qara`ee nama wal`aanuu . medium (adj). Foonkootu qoricha kan namnu na nyaatu. Nomooni tokkoo-tokko yeroo Dhimmi Aartistii Oromoo kamiyyuu nama guba. Aadde Dammaniif midhaan qulleessuun haaraa waan hin taaneef meeshaa ishee barbaachisan qabattee erga argamtee torbee tokko fixxeetti. Kaalaandarii Oromoo maaltuu kaaniin adda taasisaa? Henni (kaalaandaariin) Oromoo Booranaa kan aadaa fi haala jiruuf jireenya uummata Booranaa waliin walitti hidhama cimaa Kaalaandarii Oromoo maaltuu kaaniin adda taasisaa? Henni (kaalaandaariin) Oromoo Booranaa kan aadaa fi haala jiruuf jireenya uummata Booranaa waliin walitti hidhama cimaa The practitioners of traditional medicine are collectively known as (ogeessa qoricha aadaa), loosely translated to English to mean the experts of tradition medicine or traditional healers. Q m , ]} }D }D F m } }9 Q } } +{ } [Ragaan] jecha Rasuulaatti : wallansa dhukkubsataa keessatti akki ja’e: ((“Rabbiin keenya Allaaha, isa samiirra jiru, maqaan kee qulqullaawe, murtiin kee samii fii dachii keessatti tahaadha, akkuma Rahmaani kee samii keessatti taate, Rahmaata kee dachii keessatti godhi, cubbuu teenyaa fi dogongora keenya Muka beekan qoricha hin se’ an. 5 percent of Ethiopia’s population having access to the Internet, the Oromo need to find creative ways to take interest in social media usage as a tool for political and civic engagement . Workineh (2001) rightly argued that Ambo Oromo have a considerable knowledge of indigenous medicines usually extracted from different plants (forest) for the healings of both humans and animals. Gandi Oromoo tokko oggaa buqqa’u, aadaa fi seenaa Oromootu wajjin buqqa’a. Baakteriyaa kana qoricha mana yaalaa deemnee fudhachuudhaan dhabamsiisuu ( eradicate ) gochuun ni danda’ama. 5 posts published by Abdisa during May 2017. Qoricha aadaa kan Oromoo updated their profile picture. Harás Borus Biyti Teenya Oromiyaa, Ummanni Keenya Oromoo, Kaayyoon Keenyas Bilisummaa dha! Bitootessa 31, 2013 (Infoo Deeskii ABO) –Qabsoon bilisummaa Oromoo ABOdhaan hogganamu waggoota afurtamman dabran gargaarsa tokkoon maleetti fi duula diinota qabsoo kana dhabamsiisuuf irratti faraqaan bobba’an lakkoobsaan hedduu fi dandeetti guddaa qaban irra aanee hundee sabboonummaa hin buqqaane Qorataan Aadaa Arsii obbo Boonsamoo Mi’eessoo Qaalluun duree amantaa ta’e wal-dhabbee cimaa falli dhibeef qoricha jedhaniin. Akkaataan jireenyaa fayya qabeessi rakkoowwan akka olka’iinsa dhiigaa, dhangala’uu dhiigaa fi dhibee onnee hir’isuuf ni gargaara. Facebook gives people the power to share and makes Itiyoophiyaa keessatti dhukkuba biichee karaa aadaa ta’een waldhaanaa turameera, har’as qoricha aadaatiin beekumsa manguddoota Oromootiin dhukkubni kun waldhaanamaa jira. kanatti aansuun yaanni koo akkuma ibsuuf yaaletti duula obboo Jawaar Muhammad iin jaarmaya KWO irratti baname ilaala. Home; web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation 40. adlv IbraKivw IIKiH Barreessaan Kadiir Ibraahim Qabiyyee Nabiyyicha Waadaan Seenameef 6 Nabiyyichi Waadaan Seenameef Addunyaa Irratti Mul'achuu Isaa 23 Namoota kabajamoo fi bebbeekamoo kanneen Nabiyyicha waadaan seenameefitti amanan 31 Nabiyyii waadaan seenameef dinqisiifannaa hayyoota Addunyaa 79 JL<Ma Shirri maqaa misoomaa ‘’Master Pilaanii Finfinnee’’ jedhuun mootummaan EPRDF/TPLF uummata Oromoo qe’ee fi qabeenyaa isaa irraa buqqisuun afaan, aadaa, eenyummaa fi duudhaan uummata Oromoo akka quucaruu fi maappiin (Kaartaan) Oromiyaa akka ciccituuf shira waggaa 23 guutuu itti yaadama ture gadi baasuun adeemsi hojitti hiikuuf fiigaa Kenya, US and Ethiopia Cooperate in Secret Detentions and Renditions (New York, March 30, 2007) – Kenya, Ethiopia, the United States and the Transitional Federal Government of Somalia cooperated in a secret detention program for people who had fled the recent conflict in Somalia, Human Rights Watch said today. Anis kanuma ka’umsa godhachuun waan jiruu fi jireenyaa. 19. maamila, beedee. Garuu Weellistootni Oromoo akka weellistoota saboota ykn biyyoota biroo miti. Aadaa fi aduu ni dhokatan malee hin badani. tueera. 21 Dhaloonni har’a jirus ta’ee kan boodarraan dhufaa jiru aadaa, duudhaa, safuu, seenaa fi amantii hawaasichaa qoratee akka aadaan abbaa isaa deebi’u taasisuuf tumsa fi dirqama isaa bahachuu qaba. Milk Group (Afaan Oromo) Garee Omishtotaa Aannani tiif Qajeelfama hojii Qopha’ee Bara 2004 2004irra irradeeb’ee deeb’eemaxxanfame maxxanfame Bara Bara 2004 irrakanaa deeb’ee maxxanfame Qophii fi dhiheessii dhiheessii barrefama Lafa, magaalaa,nannoo nannoonaannoo naannoofi fi barrefama kanaa Lafa, magaalaa, daanaga biyyaa biyyaa seera seera qabeessa qabeessa ta’e ta’e tokkoo Dabaleesoo, kan buqqa'us kan bakka is! a buqqa'ee qubatus uummatuma tokko. Aadaa keessa keenyaa sirbee fira nu jibbisiisuu, diinaan Gaashee jedhee, dhiiga ofii arrabsuuf lafa ciruu, of keessaa odoo hin baafnee, waa’ee wal tumsuu haasa’uun hin danda’amu. SHARES. The League is expected to organize and mobilize youths in Oromia Zones to peacefully and lawfully struggle for a democratic system that respects the social, economic, and political rights of the Oromo people in Ethiopia. Tiruun bulte lafee taati. Contact Us Alabama Alcohol and Drug Abuse Association717 Hwy 67 SouthSuite 2Decatur, AL 35603 256-432-2781aadaa4u@gmail. Qorannaan aadaa Oduuf Huffee Afuuftu Gurraanuu hin dhageennu Takka takkaan itti himna Duri irraa hanga geennu Gaaf Weerara Xaaliyaani Gaafa gaarree Adawaa Nutu lolee lolchiisee Biyyattiif taane dawaa. Hojmaanni cinaacha hiikkaa adda itti hin baanedha, garuuu hiikkaan sirrii hojmaata dursuu qaba. Keessumaa Oromoon maallummaa isaa dhiisee Itiyoophiyaa akka faarsu gochuu, qooqaa fi aadaa isaa irraanfachiisuu, lagaa fi amantiin qooduu akkasumas lafa fi qabeenya isaa irraa gara-laafina tokko malee buqisuu irratti amala tokko qabu. Itiyoophiyaa keessatti dhukkuba biichee karaa aadaa ta’een waldhaanaa turameera, har’as qoricha aadaatiin beekumsa manguddoota Oromootiin dhukkubni kun waldhaanamaa jira. Sirna aadaa cunqursaa lammiin kan miixatu, Dawaan mirga-uumaa bilisa midhooftu, Seenaatu nuuf ibsa qabsoo malee hin dhuftu! Kanaaf Gootota nyaatti qabsoon kan hadhooftu! Raammoon dhaqna lixxe na gayee jettee hin baatu, Yoo itti nyaataan male qoricha hadhooftuu, Haanquu fi Mattaree lammii maaf waallaaltu! Galaa bassoo garbuun yookaan nuugiin nyaatu! Addunyaa keessaa sadarkaa tokkoffaatti soba diina kan godhatuu NAMA jedhama. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!! Mukeeni f8 baalonin ani dhiheessa ture hundi namaa fi Horiidhasf qorichummaa qabu turan asumaanuu warri dawaa aadaa h Qoricha akkamii fi maalif akka qoricha tahes boqonnaa lama olaantummaa seeraa Cet article traite de la participation des femmes à l’ordre mystique musulman (soufi) appelé Tijāniya. calaqisu arguu kootti ajaa’ibame. Maalummaaf eenyummaa Keenya isii ibsa. Dololloon nama hin fudhatuu laga guddaa nama geessi. In Darfur, the war has led to ethnic cleansing on a massive scale during the peak years of the war, 2003–2005, in which more than 300,000 Darfur civilians have been killed and and approximately 3 000 000 people were forcibly exiled, an event in which both the government and the local militia conspired the killings. We make mistakes. Haaluma kanaan Oliiqaan holqa Qacii keessa otuu jiraatuu namichi isa irratti haaloo kuufate sun, dubartii imaanaa Oliiqaa turte /haadha warraa Baaburii Wagee/ uffata babbareedaa, bituufiidhaan, qarshiis harkatti kennuufiidhaan, akkasheen Oliiqaa hordoftee qoricha obaaftuuf summiin itti kenname. diinni of nu wallaalsisee aadaa isaa nu keessa kaa’eetti odoo hin dammaqiin, kan faranjii of irratti idaanee maal ta’aa akka jirru , warra ala jiraatantu beeka. com Name* First Last Email* Untitled Faaya aadaa lubbuu haadholiifi daa'immanii oolchaa jiru. Kanaafuu ka'i. Historical, cultural, and political pieces of information go across generations and among the people mainly oral. This channel is opened for those who like to see drawings and best picture @oro_drawings Horteen maatii kuush durii dandeettii fakkii kaasuu cimaa qabu fakkii kaaftan chaneelii kanarratti gallakifachuu ni dandeessu. agarsiiseera. kamiifuu @BariiArt na argattu. The year-long, nationwide and unceasing popular anti-government revolt in Ethiopia has brought the country’s ‘ethnolinguistic federalism’experiment to a dead end. By Ibsaa Guutama* | June 2014 The Oromo people have been struggling for their freedom since they were victimized by “The Scramble for Africa” in the 19 th century. Mirga: of ittisuu, nagaa, kabajaa fi bilisa ta’ee jiraachuuf akka aadaa fi seera addunyaatti qabu dhimma bahee weera wayyaanee kana cabsuun mootummaa Wayyaaneetti xumura godhuun dirqama keenya kan yeroo ti. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!! Kitaaba FAT-HGURRAGHMAAN KAN HIIKKAA QUR`AANAA Kan Afaan oromo`oo KAN DR/ MUHAMMED RASHAAD KABIIR ABDULLEE KABIIR MUUMMAYYAA CARCAR – HARAR - authorSTREAM Presentation Oromia is rich in a variety of ways, including natural resources, manpower and culture. Yaa’iin ariifachiisaa Caffee Oromiyaa 3ffaa, waggaa 4ffaa bara hojii 5ffaa tibbana . Sabni hoodan qabne Kan beeyne seenaasa. Within the frame work of culture there is a wide range of heritage including music, dance, art and oral literature. Deebiiwwan daa’ima Sabni aadaa hin qabne gabra malee ulaagaa sabummaa guutee yaamamuu hin dandahu. 19 Apr 2019 Ka'umsi qoranoo kanaas aanaa jedhame kana keessatti haala qophii isaarratti qabiyyee qoricha aadaa namaaf tajaajilu qaacceffamee  Hiyyummaa fi hanqina tajaajila fayyaa lubbuun namoota naannoo kanaa summii bofaatiin akka badu taasiseera, kaanimmoo qoricha aadaa kan ofumaayyuu  Dhukkubi daranyoo sombaa dhibeewwan balaafamoo addunyaa lubbuu namaa galaafatan 10 keessatti kan argamu yoo ta'u waggaatti namoonni miiliyoonni  Meeshaalee Aadaa/wanta Aadaa-Material Culture Eeboo Boraatii Faaggaa Soottoo Qorichoota/ daawwaa aadaa-Traditional Medicne Qoricha cittoo Qoricha  A, C, W, fi Y ittisuu mirkanaa'aniiru: (MenACWY) and talaalliin meningococcal polysaccharide (MPSV4). N A A F B E E K I ! Haalaaf amala keetiin qalbiin booji'amee Qaamaa fi qalbii koon sirraahin qabamee Yaanni natti duulee an hedduu cinqamee Furmaatan dhabee mala naaf himi mee! The site #DhalootaFincilaa is named after the title of the third poetry book of the poet Caalaa Hayiluu, which means the revolutionary generation. 252 likes. Hayekis sanuma sabaseeffatee gama Ameerikaatti bobbahe. Akkasumas namni aadaa fi lammii offitirraa fagaate yoomiyyuu hanqinaatu itti dhagahama. Oliifan Margaa is on Facebook. 4. Qorataan Aadaa Arsii obbo Boonsamoo Mi’eessoo Qaalluun duree amantaa ta’e wal-dhabbee cimaa falli dhibeef qoricha jedhaniin. Qoricha Obbo Baqalaa Garbaa ilaalchisee karaa maatiitiin bitamee yoo dhiyaatu akka seenu mana hidha akka eeyyamu ajajeera. Beekumsiifi umeewwan (creativity) Akka aadaa keenyaatti manni DIMDIMOORRS kaa’ama. Qorannoo urjiilee of keessaa waan qabuufis qorannoo saayinsii hawaa yookin astironoomii waliin hidhata guddaa qaba jedhu. Kunis aadaa uffannaa, aadaa fuudhaa fi heerumaa, aadaa du’aa fi awwaalchaa, aadaa ayyaanotaa fi sirbaa, aadaa waliin jireenya maatii fi firaa, aadaa nyaataa fi dhugaatii, aadaa ijaarsa manaa fi meeshaa itti fayyadaman, aadaa hojii fi hormaataa, taphoota (ispoortii), akkaataa dabbasaa( rifeensa) dhahatan ykn filatan fi waan kana fakkaatan Aadaa; Dhaqan Aada; Care እንክብካ; Garggaaruu/kununsuu Daryeel; Hanawi Case; ሞያ,ሣጥን sababa; Dacwad Mihrat; Calm down መረጋጋት; suuta jechuu/tasgabaahuu Isdeji; Sabriabnam Cause; መንስኣ sababa kan tahe; Sabab Sabab; Cervical dilatation ማህፀኅ መከፈት; Furitaanka Minka hooyada; magan fakanam Cervix Aadaa; Dhaqan Aada; Care እንክብካ; Garggaaruu/kununsuu Daryeel; Hanawi Case; ሞያ,ሣጥን sababa; Dacwad Mihrat; Calm down መረጋጋት; suuta jechuu/tasgabaahuu Isdeji; Sabriabnam Cause; መንስኣ sababa kan tahe; Sabab Sabab; Cervical dilatation ማህፀኅ መከፈት; Furitaanka Minka hooyada; magan fakanam Cervix Beware of Mad Dogs. korniyaattiin jiru hawaasa irraa kan baramu yommuu ta’u aadaa keessaa fi gidduutti garaagarummaa qaba. Oromo Community in Switzerland - Mammaaksa - This website is to fortify the communication of Oromos and thereby share different ideas regarding their identity, culture and history of Oromo people. Liinkii alaa. Seensa:- Baga nagayaan gara Aantee dhuftan . of ialaaluu, wal barsiisuun , aadaa keenya hin taane kana of keessaa baafnee Oromummaa haqaattii of deebisuun hojii keeny adda duraa ta’uu qaba. All the mentioned comrades wereslaughtered. Akka aadaa Booranaatti loon bishaan tulaa dhugan umrii dheeratu, aanan qabu, dhukkubsatanii qoricha hin barbaadan. Biyyaa bahaan malee biyya hin yaadan. kanneen kana ni qabdu. dawaa, qoricha, qorsa. Rakkoo biyya kanaafillee qoricha ta’uu mala. Bakki kun qulqullinaa fi magariisa tahuun eegama. Isaan erga Aksum diiganii angoo irratt walqabaa jiraatanii. Garuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, obboleeyyan isa laaluuf dhaqan waliin yaroo xiqqoo gaarii dabarsee, gammachuu fii nagayaan eega gaggeesse booda, borumtaa, Bitooteessa 03, bara 2013, akka biyya keessa tureetti, waaree booda, sa’aa 1:40tti, harki nu gabaabachuu fii qoricha barbaachisu dhabinsarraa osoo hin taane, dadhabbii onneerraa madditeen بازدید آمار این کانال Telegram "Seeqaa memes 😂" - @seeqaa. Mirgoonni kanneen kun maxxansa gurraachan dhiyeeffaman Haaluma kanaan Oliiqaan holqa Qacii keessa otuu jiraatuu namichi isa irratti haaloo kuufate sun, dubartii imaanaa Oliiqaa turte /haadha warraa Baaburii Wagee/ uffata babbareedaa, bituufiidhaan, qarshiis harkatti kennuufiidhaan, akkasheen Oliiqaa hordoftee qoricha obaaftuuf summiin itti kenname. lägga på ciibsuu lägger kaa'uu, itti eda'uu lägger sig ciisuu läkare hakima läkemedel dawwaa, qoricha lämnar galchuu, deebisuu, kennuu längd dheerina längtar yaaduu fira, biyya fi kkf. ‘Across the world, African languages are slowly taking the center stage and are being recognized for their importance. DR Abiy Ahmed Phd proposal 2017 1 min read. Duula Bilisummaa Sirna Gadaa Jalatti Keessumatti, bara 1270 (bara ka’umsa Yukuno Amlaak) irraa eegalee hanga dhuma jaarraa 15ffaatti Oromoon dhiibbaa fi roorroo humnoota Kiristaana fi Islaamaa jala akka ture ragooleen ni ibsu. Caama ganamaa kan beekuutu ho’ifata. Haa ta’u malee, waggoota muraasaa as, dhibeen qoricha ittiin fayyan hinqabne badadaman, ilmaan nama badachu tokko balaa cimaa geessisaa jira. Dabaleesoo, kan buqqa’us kan bakka is! a buqqa’ee qubatus uummatuma tokko. Sanaan biyyaa fi qabeenyi saanii ni dhunfatame. Oromiyaatti waan Irreecha: akka mallattoo Aadaa Oromoo fi Oromummaatti. Hiikkaan kuni fedha barreessaa kitaaba Qulqullu jalqabaa hoggansa afuuraan ergaa inni warra hardhaaf dabarsuu barbaadedha. Facebook umożliwia Akkam Jirtuu. walaloo caalaa hayiluu abaataa Waamicha Waarii aadaa Oromoo Magaalaa Stockholmitti 2019 Walaloon "Onnee midhameef qoricha Haalawwan uummanni Oromoo ittiin yaadasaa ibsatuufi ergaa ittiin dabarfatu Oromo Music : Naima Abdurahman - Sirba Cidhaa (Official Video) RE-UPLOADING THIS VIDEO IS PROHIBITED! Sirba kana bakka biraatti fe'uun dhoorkaadha! Poortaalin kun odeeffannoo waa'ee aadaa Oromoo karaa qindaa'aa ta'een dhiyeessa. medium sized. Akkuma bal’ina lafaa fi baayyina ummata isaatti sabni oromoo aadaa fi duudhaa bal’aa himamee hin dhumne, garba waraamee hin hir’anne qaba. gammachuufi nagaa guddaa naaf kenne. Saba ifiin jachuuf Ragaa barbaachisaa. locally called Qoricha Aaada, Dhidhibaa, and deesisttu, respectively (Personal Observation). cutting board . Gadaa Journal, a Multidisciplinary Bilingual Journal of the Institute of Oromoo Studies (IOS) invites interested contributors to submit scholarly manuscripts pertinent to Oromoo life and work (Jiruufi Jireenya) for publication for its January 2020 Issue (Vol. Waan Habashaan Ankobar fi Habashaan Aduwaa Oromiyaa gootee wal fakkeenya saanii hubatan malee dogoggorree miidhama ofii qoricha addaa barbaadna taha. Hundaan olhaantumaa fi saamichi keessan as irratt haa dhaabbatu jechuuf annisaa horachuu dha. Namootaaf ulfina kennuu ilaalchisee ulaagaan Macaafa Qulqulluu keessatti argamu, ulaagaa seera ykn aadaa naannoo hundaarra ni caala. Only the people stay on. This study aims to assess the role of traditional healers in the detection and referral of active 1. Kanaaf aadaa teenya Beekuu nu feesisa. Barattoonni Afaan Oromoofi Og-barruu barannehawaasa keessa seennee hubannoo namoonni aadaa kanarratti qaban hubannee adda baafachuudhaan waa One thought on “ Kaalaandarii Oromoo maaltuu kaaniin adda taasisaa? FEKEDE TEREFE GEMEDA August 2, 2018. Nyaata yeroo hunda nyaataman kan jedhaman nyaata ummanni Oromoo gannas ta'ee bona, birraas ta'ee arfaasa nyaatu, kan yeroo baayyee mana keessatti qophaawu jechuu dha. Horsiisee bulaas hoota’e akka Loon isaatiif qoricha hin argannee fi Bishaan walootti hin fayyadamne taasisuun hortee isaa harkaa fixanii beeleessuun adabanii of jalatti deebisuu dha. Nama ta’ee Nama sobuun of sobuudha. Isaanif nahee osoo hin taaane intalumti akka ana bira hin dabarre jedheen rakkoo hin qabuu koottu taa’ii nu gahaa jedheen! Safuudha! Isheenis tole jettee ana bira qubbante. Akkuma saba biraa sabni oromoos aadaa ittiin beekkamuu boonsaa fi bareedaa qaba. Share Tweet. akkasumas waan Oromoon itti jiru marti aadaarra kaa’amee dhalootaaf darba kan jedhun qaba…. a) Bakka Kaabbaa jedhamu kan gandi tokko yookaan sanii ol nama ofii kan du’e itti-awwaallatu. Dubartoonni achii hojjetaa turan erga aadde Dammaniin dhufanii asitti gabaan isaanii waan hir’ateef uuruu dhiibuu Walta'iinsii gamtaa kun yeroo hojii irra oluutti rakkinaalee uumaman hikuudhaaf tattaafii taasisuun dirqama qaama tokkoo qofa akka ta'eetti ilaaluu baachuudhaan gareen lamaanuu milkaa'iina nagaheenya Industirii fi badhaadhiina waliinii wal deeggaruu it yaada waliin wal jijjiiruudhaan wal deeggaruun aadaa hojjachuu dagaagisuuf gumaachii heeddun Aartistootni Oromoo 95% oli jireenya rakkisaa keessa jiraatu. 6 Gerhaart inni Jarmanii keessa jiraatu akkas jedheera: “Rakkina dhuunfaatti nu mudateen ykn karaa sirrii hin taaneen wal hubachuudhaan gammachuun keenya yeroo hirʼatu, gorsi Dubbii Waaqayyoo irraa argannu obsa akka qabaannuu fi dhiifama akka waliif goonu nu gargaareera. Dhaga’i shamarree aadaa kee dagattee “Liipistikii” jettee hidhii kee dibattee. Akka jarmii DhS namoota biraatti hin dabarsineef waanti barbaachisaan ati gochuun siif ta’u waan kanaan gaditti jiran kana: Yeroo hundaa yeroo qufaatu ykn haxxifatu afaaniif funyaan kee haguugi. customer. qoricha aadaa). (a) Miira namootaaf kan yaadnu yoo taʼe tajaajila keenya akkamitti ilaalla? (b) Mata duree kana keessatti maal qoranna? 4 Mata duree kana keessatti tajaajila keenya irratti miira namootaa akka hubannu argisiisuu Hirmaattonni mala miti carraa ta’ee mala akkayyoofi mala hammargee filataman. qoricha aadaa